Ege Adaları

Ege Adaları

Yeniden gündem olan Ege Adaları

Tarih'ten bir sayfa;

EGE ADALARINDAKİ ÇEKİŞMELER ÜZERİNE.

TC.DİŞİŞLERİ BAKANI SAYIN,MERVLUT ÇAVYŞOĞLU'NA DUYU RULUR.

(Bugünlerde Ege ,Yunanisatan-Mısır anlaşmaları.Doğu Akteniz Nevteks Gerilimi vb)gündem olunca,yıllar önce derlediğimiz bu yazıyı yeniden aktarıyoruz.

YENİ YUNANİSTAN'NIN KURULUŞUNDA,ALMANYA,BİLAKİ BAVYERA(BAYERN)DEVLETİ'NİN MADDÎ(para toplama) ve MANEVΠYARDIMLARI OLMUŞTU.

ORÜÇ REİSIN ROTOSI PANIKLETTI

T A R İ H T E N B U G Ü N E

12 Adalar'ı geri isteme Hakkımızın Belgeleri...

(Hani,üsteki gazetelerde çıkan haber küprüne baktığınızda,"Ege'de Karamanlis barışı kısa sürdü..." Yunanis tan' dan yarım asır sonra gerçekleşen Başbakan lar düzeyinde ki (Tayyip Erdoğan-Kostas Karamanlis) ilk zıyaret sırasında, Ege'de gerginlik yaşanma ması için varılan muta bakat karasularında devam ederken,havada ki uçakların it dalaşması sürüp gitmişti. İnsanın ilk aklına gelen şey.." Siyasiler Akıllı düşünceyi devreye sokarak,kavganın hiç kimse faydası olmadığını ,askarı müştereklerde anlaşarak, ülke halkları na faydalı yatırım la ra yönel me gibi girişim ler, Askeri kanadı rahatsız mı ediyordu?” , gibi sorular takılmaya başlamıştı. Aslında,bazıları tarafından, adeta ateş çemberi ile sarıl ma ya çalışılan Türkiye,bunun aksine Türkiye tarihi bağların farkında olarak,komşuları ile daima dosthane ilişkiler kurmaya özen göstermişti.İyi ilişkiler içinde olmasını sürdürmeğe ateda tek taraflı inatla mücadele etmiş, et mekte idi.Buna karşılık, küçük sıyası oyunlar ve farklı ideologilerın tutsağı olarak,komşula rından hep darbeler yemişti.Avrupa,kıtasında ki,Ülkeler (şimdilik olsa da) hudutlarını birleşti rirken,bizim komşularımızla sıkıntıları mızın ve hele Vize gibi saygısız hallerın ( ki ben olsam bana Vize koyan ülkelere,kesinlikle aynı şey ”vize” ile cevap verirdim.) sürüp giderken,hele doğuda ki terör belası(eğitimsizlik,insanlarımızın bir başkalaş tırıl ma hareketine (bir de,insanî yardım maskesı altında, Hristiyan misyoner faaliyetlerine) anlamamazlık tan, ”amaan sende,ne olur canım?..”,gibi takıntılar ve o insanlara sahip çıkamama,bu tesbitler sürüp giderdide.

Ege Adaları,hele Girit adası gibi,şimdiler de de,Kıbrısı'ı da elden çıkarmaya,sıyası oyunlarla, götürmeye çalışırlarken ; biz,gelin,şu Ege Adaları mevzusuna dönelim.

12 Adaları geri istemek Hakkımızdır!

"İşte siyasî tarihin belgesi...;

Yıllardan "829 ve günlerden 15 Ağustos cumaertesi"dir.

Rusya,1824'teki Yunan isyanını ,ingiltere ve Fransa'nın baskıları ile körüklemiştir.O cumaertesi günü,Bab-ı Âli'ye bir nota verir ler.Mora ile Kıklad adalarında yüzöl çümü sadece 28 bin kilometrekare ve nüfusu 449 bin olan Yunan devletı'nın kurulmasına izin veririz.Daha sonra o meş'um cumartesi üze rinden tam10 ay, geçer ve 24 Nisan 1830 günü Yunan Devleti’nin istiklalini kabul ederiz.

OSMANLI DÖNEMİ'NDE  EGE ve GİRİT ADASI

ALMAN MEDYASI YİNE KONUYU SARPITTI!

Müteffikler(Rus,Fransız,Alman-Baveria-ayani,haçlı birliği)1827 yılı 20 Ekim Cumaertesı gü nü Navarın Limanı’na baskın vererek devletın elınde kalan son donanmasını mahvederler (*) Başka çaremiz yoktur ama,Yunanistan'a bağı msızlık tanıyan(1832-3.) fermanın altında devle timizin mühürü vardır.Neye yarar bu fermanla avunmak? Oysa..(...)

Aşagıdaki bu belgeleri ok uyunuz , okumaklada kalmayınız, gazeteden kesiniz ve Evinizdeki Kıtaplığınızda bir yerler de saklayınız.İşte o tarih ve işte Belgeleri...

1)Daha 1770 yılının 9 Nisan günü,Rus Çariçesi Katerina ile Avusturya KralıII.Joseph , ”Projet Grece/Rum Projesi” adındaki belgeyi imzalayarak Osmanlı'nın parçalan masında Yunanistan'nın köçprü başı olarak kullanmasında ilk adımı atmışlar dı.

1827 yılı 20 Ekim Cumaertesi günü Navarin Limanı'na baskın vererek devletin elin de kalan son donanmasını da mahvetmişlerdi.

Na Yunanistan' nın bugünkü toprakları ve ne de Kıbrıs ,Rodos ve diğer adalar tarihin hiçbir aşaması-döneminde Yunanlı olmamıştır.

2)1456 senesi Eylül ayında biz Midilli ,Limni,İmroz, Semadirek ve Taşoz adalarını bu adaların o zamanki hakimi Cenevizli Gattillusio hanedanından almışızdır.O tarihte dünyada Yunan ve Rum hükûmet ve devletı yoktu.

3)1458' de Atına' da Venedikli Franco Acciajuoli ailesi hüküm dardır.

4)1095 senesinden beri Atına da onlar vardır.Korkunç bir aşk skandalı sonunda bunalan halk İstanbul Fatih'ine baş vurur.Kendisini Atina' yı kurtarmaya çağırırlar Fatih,Yunaniastan' a zaten hakimdir ama ,”filozoflar şehrine” silahla girmemek için bu fethi geciktirmiştir. Davet vaki olunca Mora Beyi Turhan oğlu Ömer Bey'yi gönderir.O tarihten Yunan bağımsızlığına kadar Yunanistan tam 371 sene 5 ay hakimiyetimizde dinine de milliye tini (dilinî)de muhafaza ederek yaşar.(Avrupa Ülkelerindeki gurbetçi lerimizin bir çok çocukları,daha şimdiden ,bırak dinini,dilini unutmuş, bilmez, sökem ez bile!)

5)Ege Deniz’inde 3180 ada vardır.Çoğu meskun olmadığı için bizler bölgenin ismine 12 Adalar Denizi demişizdir.Bu adaların hepsi,Fatih zamanından bu tarafa bizimdir. 1911 yılı 28 Eylül tarihinde İtalyanlar Libya'ya çıkarlar. Çıktıktan tam 6 ay 25 gün sonra Stambalia,Rodos,Klimnos,Karpatos,Harki,Patmos,Leros,Limni,Sömbeki,İstanköy,adalarını ele geçirirler.Ve dikkat ediniz,"Yunanlılar adalarımızı ışgal edecekler,biz koruya cağız" diyerek barış andlaşmasında ki teahhütlerini yerine getirmezler.

6)Sisam ve Sakız adalarına biz daha evvel bağımsızlık tanımışızdır.

7) Ama,1912 senesi 8 Ekim Pazartesi günü Balkan Savaşı başlar.Yeniliriz.Yunanistan'nın donanması vardır da bizim yoktur. Yunanistan da adaları teker teker işgal eder.Batı, onaylamasına rağmen,"Bu adalar Türkler' e iade edilecektir"demezşer.

8)İkinci Dünya Savaşı'nda 12 Adalar' ı İtalya ve Almanya işgal ederler.Bize teklif ed erler.Haklı olarak almayız.Almış olsaydik, savaşı kaybetmiş olanların yanında verile cek ceza dan çekinmişizdir.

(İNÖNÜ," GİDEMEDİĞİMİZ YERLER BİZİM DEĞİLDİR" DEYIP RET ETMİŞTİ.)

9)1947 yılında Paris Mukavelesi yapılır.Ver tarihte hiçbir zaman Yunan ve Rum olam amış bulunan adalar ; Yunanistan' a verilir. Ama,Lozan Andlaşmasında ki bir hüküm bu mukaveleye eklenir.; Yunanistan kendisine verilen bu adaların sahillerimizin bir iki mil ötesinde bulunan Midilli, Sisam, Sakız,Sömbeki,Meis ve bazı diğer ad aları hiçbir şekilde silahlandırmayacaktır.” Oysa silahlan dırmıştır.

10)Bu 1947 siyasi anlaşması,Lozan esas alınarak yapılmıştır.Lozan da biz,adalar üzerin deki haklarımızı bırakmışızdır.Ama ,şarta bağlıolarak..Yunanlılar ,her bakımdan Lozan'ı ihlal etmişlerdir.İhlal edilen bir andlaşma ve anlaşma "Keen lemyekun " olur.Yani,hukukiliğini ve geçerliliğini kaybeder.Kaybeder ve durum eski şartlardan itibaren yeniden ele alınmak icap eder.

11)İngiltere 1919'  da Yunanistan'ı Anadoluya saldırtırken Londra'nın bir tezi aynen şu idi;Yunanistan hakimiyetindeki 12 Adaklar'ın tabii bir uzantısı olan Anadolu' nun, Ege ve Akdaniz şeridi ; Yunanistan' nın hem savunma, hem de siyasi coğrafya bakı mından hakkıdır..." Bu hükmü kabul ettiğimiz taktirde , " Anadolu'nun tabii bir uz antısı olan 12 Adalar, Anadolu'nun güvenliği bakımından Türkiye' ye verilmesi icap eder..."

*Pekiî..kim hatırlatacaktır bu Uluslar arası gerçekleri,yerine getirme si gereken makamlara? Mora Yarım adasındaki Yunanlılar'la,

(Bir başkalaştırılmışlar diyorum ben bunlara,hele,adalarda ki Rum(Doğu Roma lılar,coğu Karadenizden, Kaf kasyalı ,Saka-istik,Kumanlar,şu ve bu Türk soyları, (M.Ali)

...ortak değerleri ve mazıları yoktur. Tarihte hiç bir zaman bir Yunan Dev leti olmamıştır ki,onların bu Adalarda tarihî hakla rın dan söz etme hak ları olsun.Bu Adalar Fetih sonrası fethedilirken de Yunanlı ve Rumlar'd an alınmamıştır.Denecektir ki ; Bu anlattık ların tarıhtır.İyi ama yine bir Venedik/ Frenk karma ailesinden fethettiğimiz Kıbrıs,ne zaman dan beri Yunandır ki , oralardan da hak istiyorlar.

Geçmişe bakıldığında, Atina'nın hâlâ devam eden Bizans,Ayasofya ve Ege Bölg esi üzerindeki iddialarına ne denecektir?

12 ADALAR BİZİM(TÜRKLER'İN)DİR.

Öz mülkü müzdür,Fetih mirasımızdır ve Anadolumuzun uzantısı, parçasıdır. Adaları mızı gerı istemek şarttır. Ama,maalesef,henüz Ayasofya üzerin deki hakkımızı ıdrak edememışız ki,öz Vatan topraklarımızı geri isteyebilme cesaretini göste rebilelim? .. ”Evet,merhumun da dediği gibi,"Aman Batılı ne der,filancı, feşmek anci ne söyler?.." çekingenlığın da hep başımız ağardı gitti.Gelin şu komşumuza,tarihi hakikatları,gerçekleri kibarca hatır latmaya.

Şu dallaşma,Adalara,balıkçılarımıza sataşma, bulaş ma işini bitirelim.

Yeter ki hak larımıza sahip çıkmasını bilelim. Kavga etmeden,akıllı düşünce yi devre ye sokarak,işleri yol una koya lım.Türkiye'nin sorumlulukları büyüktür. Tâ,Orta doğudan Kafkaslar'a, Balkan lara kadar,”tarihî bağlar” bize adeta yapışmış, bizi kendine doğru çe kiyordu!. Bize,"..gelin,bize yar dım edin!, bize sahip çıkın!.. "diyorlardı. (...)

ÇOK ŞÜKÜR O GÜNLER GERİDE KALDI.NERDE TÜRK ve  MÜSLÜMAN VARSA(Hristiyanlarda) TÜRKİYE YARDIMA KOŞMAKTADIR.

*Bir zamanlarda böyle,dalavuralarla Girit adası Türklerin elinden alınmıştı.

(ALMANYA KAZERİ II LUDWİK,ABDULHAMİD'IN DOSTU)

(*)Gemilerinlarını Bavyera Almanlar, Savaş ganimeti diye,el koyarlar.Bayerin-Münih'e getirir, Eriterek, Caroline Plaz'a-karoline meydanı- bir (Ruslar için) Abide dikerler,bir kısmınıda,Okto berfest -Bira festivali-yapılan Alana,elinde bir bira kurpu-bardağı-olan ,koca bir Bavyeralı kadın heykeli dikerler, Bayerische Geschichtes Taler,von Ludwig I.und Maximalian II., rosen heimer verlag-Rosenhayim Yayınları tarafından neşredilen kitapda da yer almakta olup,bugü n yerlerinde görmek hâlâ mümkündür.Aslında,Mahkemeye verip,arakladıkları bunlardan tan zımat istemek lazımdı. 

*Geçende,bazı gazeteler,8 Ocak 2018'de yazmıştı, Yunanistan Başbakanı Çirpaz,Türkiye'ye bağlı Muğla Keçi adasında,gele neksel noel töreni,gösterişin de,denize haç atma-denizde yakalayıp alma,yarişması- kapan,ödüllendirme törenine katılmıştı,Ege Adaları yeniden gündeme gelmıştı.

ÇAKA BEY DÖNEMİNDE  EGE ADALARI

(Profil resim;Lozan antlaşmasını imzalayan kadro)

Mehmet Ali,Münih,14.Ocak 2018 / 13.06.2022

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın