Rize,Hemşin'liler üzerine

Rize,Hemşin'liler üzerine

Kradeniz tarihin den kesintiler

HEMŞİN'LİLER ÜZERİNE.

(Birinci bölümün devamı.)(...)

HEMŞİN,SAKALAR,BATIDA,"SİYKİTEN-İSKİTLER",OLARAK TAMIMLAR.

SAKAOĞLULARI,DEVLET KURMUŞ BİR SOY,NESİL.

Teselia ve Albanienler-Arturların mırasına konarak,kaynaşan ve Armonit ırki meydana gelen Ermenilerdi.

Asıl soyları Sakalar olan HEMŞİN'liler ile,Hristiyan olarak kalan,Hemşinliler ile,din kardeş liğinden başka,soy-ırk.nesil,cibilet gibi, hiçbir bağı yoktu.

Dil- lisani ile,700 yıllarda,Georgian Tiflis kilisesin den ayrılarak,Van'da(Ah(tamara)damar) adlı,bağımsız Kiliselerini kurmuşlardı.

Bu ar da,Bulgar, Ruslar da,Doğu Roma imparatorluğu içinde yer alan,merkez Patrikhaneden-Bugünkü Fener Pakrikhanesinden-bağımsız, Patrikhanelerini,kurduklarını burada kayıt edelim.Bizanslılar da, bu, Dini Kitaplar aracılığı- lisani ile,Hristiyan-Ermeniler,Gürcüler,-ki bunların içinde yer alan, ”Merkeler, Haylar”gibi boyları da vardı.-(A)lazlar, gibi,diğer soylar gibi Sakalar-Hemşinli ler olabilirdi.(Hemşinliler,ayrı bir soy olmayıp,Lisan-leçesi,elsanati,hikâye,manı,koşmaları,Tulum ile, tâ İskoçya 'yadan,Yakut(Saka) istan'a kadar yayılan soylu bir Türk nesli idi. Kimi,Şamanist,Müsevi, Hristiyan, Müslüman dini, ile tanışmış,dinî kitaplar aracalığı ile de-bazılarının-asimile olup, aslını unutmuş ol anlardan,Türk boy larından biri,Ertürskler-Tuisco-larla akraba olabilirdi.)

İŞTE SAKA DEVLETİ'NIN YAYILIŞ HARITASI

Kırım'dan Trabzona kadar,Georgiyan Kilisesi hakimdi.Bu bölgelerde,Kiliseler, Kole sterler hep si, Georgiayan kilisesine bağlı idiler.Yuksek coğraf yalarda,Erzurum,İspır yol güzergahından, kolay ca göç edip yerleşen,Ermeni kilisesine bağlı olan Hristiyanla rda (Hemşin Hodeçur Yaylasında Erme ni kilisesinin,Osmanlı dönemi içinde de,açık faaliyette olduğunu ğörüyoruz.)

Aslında, bur alarda,(A)lazlarin Papazları hakimiyetinde olduğunu, Kiliselerin, ”dini, mezhep grupların nerelerde yerleş ik,yaşadıklarını gösteren ”çizdikleri harıtarladan öğrenmek mümkündü.Öyleki,buralarda yetişen Din adamları tâ Kudüs'e Dini hocalar(Papazlar) gönder mekte olduğunu,yine,Hristiyan kaynaklarına da raslıyoruz. Müslümanlığın doğuşu, Müslümanlaşan Selçuklular,bu bölgelere gelmiş,yöre sakinleri halk,zaman akışında, İslâamiyetle tanışmış lardı.

Gürcü Kralıçesi,ana tarafından-Soy-Irk olarak Kuma n Türkü olmasına rağmen,Hristiyan tebasını korumak için,Müslüman Türklerle savaşmış vede tey ze tarafından akraba olan,(A)lazların Rize, Papaz Kralı Kumbas'a yardıma gitmişti.Trabzondaki,Erzurum-ipek yolu güzergahinda yer alan,Sümela'yı yaptıran, Alex(is)de,Tamara'nın teyze oğlu olup,soy olarak Kuman Türklerindendi.

Bakmayınız,Ortodok Rumlarının sahiplenmesşne.

Kardeş,Batı Roma'nın Katolik kilisesi de(Katolik Hristiyan cemati olmamasına rağmen(bir gün olur,mantığı, beklentisi ile ve ya,sıyası simbol olarak)hâlâ Trabzonda açıktır.

(BUGÜN,İZMİR'DEYAŞAYAN  SAKAOĞLULARI'NIN TORUNLARINDAN,BİR KAÇI)

Birkaç seneden beri üzerinde çalıştığımız,yayına hazır olan, ”Soylar,Lisan-Diller, Dinler ve Asimi le faaliyetleri”adı altında, düşündüğümüz,400-500 Sayfalık Kitapta,detaylı bilgileri bulmak mümkündü.

Eskitürkçenin yasak edilmesi ile,(adeta,bilgisaray hafısasın da yer alan bilgiler,bir anda silinmişti.) arşıf kaynaklardan mahrum olan Milletimiz,hep yabancı kaynaklar dan yapılan tercümelerle beslenmeye çalışılmıştı.

Bu sahada,derin bir boşluğu dolduracak, hafızalara gölge olanlari, aydınlığa çıkaracağını umuyoruz.

(Hristiyanlığı yaymaya çalışan(Doğu Roma İpratorluğu'nun,devlet dini olarak,Hristiyanlığı kabulunden(İznik konsil toplantısında alınan kararlar) misyoner merkezlerı(kırmızı nokta,alan,) görülüyor.)

Kafasına göre takılanlara,misyonerlerin elinde bir maşa,oyuncak olaları da,umarız,bu taasu ptan kurtarmış olacağız.

*YUKARDA Kİ HARITA DA...

Bölgede,MO. 400-800 yy. da Hakim olan Sakaların,tâ Avrupa kıtasına yayılışını gösteren,Alman kaynakların dan bir sayfa.Sarı renk olan Sakalar; kahverengli alan,göçebe halinde,kültürleri tam oluşmamış kavimlerdı.

* * * (...)

Konunun davamı var.Nasıp olursa,kitaptan yer alacak.

Sakaoğlu Mehmet Ali,(Yeniyurt)Münih,15.09. 2012, Saat 06,10

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın