Deccal denil yaratık

Deccal denil yaratık

Kul hakkı yiyenler de deccal gibidir

KUL HAKKI YİYENLER DE  MODERİN,YENİ  DECCAL GİBİDİR.

MODERİN DECCALLAR,ARAMIZDA DOLAŞIYOR!

Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl/sene) önce müminlere bildirdi.

İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri.

Peygamber Efendimiz (SAV), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. 

İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri. Deccal, İslam mitolojisine göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bil.

DECCAL KİMDİR,NEDİR?

Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (a.s.m.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. "Hz. Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur." buyurmakla da, onun tahribatının dehşet ve büyüklüğünü nazara vermiştir. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise onun şerrinin şeytandan daha etkili olduğunu bildirirler.(2) Sadece Resûl-i Ekremin (a.s.m.) değil, istisnasız bütün peygamberlerin ümmetlerini ondan sakındırması, Firavunların,Nemrudların fitnesinin onun fitnesi yanında küçük kalacağına dikkatleri çekmek içindir.

DECCAL'İN  HALLERİ! 

Deccalın şerri öylesine büyüktür ki, Peygamberimizin (asm) bildirdiğine göre o çıktığında, korkudan, onun şerrinden kurtulmak için insanlar dağlara kaçma zorunda kalacaklardır. Şer ve fitnesinin büyüklüğü, dehşeti sebebiyledir ki, Allah Resûlü (asm) çoğu zaman olduğu gibi, ana hatlarıyla İslâmın bir özetini verdiği Veda Haccında okuduğu Veda Hutbesinde de Deccaldan bahsetmeyi gerekli görmüş, diğer peygamberler gibi, o da ümmetini uyarmıştır.

DECCAL DENİLEN YARATİK

Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, "yalancı, dalâlete sürükleyici" özelliğine dikkat çekilmiştir.

DECCAL'İN ÂLEMETLERİ 

Deccal, aldatıcı ve inkârcı,dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı, dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları îmansız yaparak hem dünya, hem de ebedî hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O, ateizme, ahlâksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesiyle, temsil ettiği kâfirane ve münafıkâne sistemiyle birlikte yürütür.

ARAMIZDA DOLAŞAN,DECCAL'LAR! 

DECCAL'İN YER YÜZÜNDEKİ TEMSİLCİLERİ

KÎNATIN GÜNEŞİ,SEVGİLLİ Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! 

Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek!

(Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.)

DECCAL'İN ÂLEMETLERİ!

Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek!

(Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077)

Deccal'in âlametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor!

DECCAL KEDİLER ve KÖPEKLER GİBİ AĞLAYIP,SIZLAYACAK

Deccal ağlayıp inleyen,üzüntülü,kederli bir görüntüye sahiptir.

(Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.)

Deccal'in âlametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! 

*Deccal'in karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

 

(Kaynak: Suyuti, Dibac aDeccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)le'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.)

DECCAL'İN ÂLEMETLER KAN DONDURUYOR!

5- Deccal'in karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.

(Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.)
6/ Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.

DECCAL DENİLEN KUL 

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)

6/Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.*

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)

7/Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır.

(Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.)

DECCAL'IN ÂLEMETLERİ!

8/Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek.

(Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.)

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)

 

9/ Deccalin askerleri kendilerini birşeylerin arkasında gizleyen tipler olacak.

(takiyye, gizleme/(Hadis meali/Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942)

Deccal'in alametleri kan donduruyor!

İşaretler tek tek beliriyor! 

 

10/ Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak

(Kaynak:ithafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85)

DECCAL'İN BİTMEYEN ARZULARI ve HİLEKÂR TAKTİKLERİ

11/Deccalin askerleri bütün ruhları ile deccale casusluk yapan casus kişiler olacak.

(BU AKŞAM(11.01.2023) AHMET HAKAN(deccal'i) SORUYOR,CÜBBELİ HOCA CEVAPLIYOR/TESADÜFEN RASTLADIK)

(Cessase hadis)Kaynaklar : Ebu Davut hadis no:4328/Müslim no:294)
islâmlarda çıkar aldatmakla iş görür..!

TEK GÖZLÜ DECCAL

12 "Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü'min zannederek ona tabi olur.Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer."(Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)
[06/08 22:12] : 13- ''Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak''(Hadis meali)

DECCAL'İN ÂLAMETLERİ!

13/Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak, bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak.*

(Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38613; Mucemu'l-Kebir, hadis no: 6; Beyhaki, Sünenü'l-Kübra, hadis no: 6588.)

KAN DONDURAN DECCAL!

 SAĞ GÖZÜ KÖR OLSADA...

14/"Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür.

Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir."

(Hadis-i Şerif/Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân 274. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 60.)

DECCAL,BİRİLERİNE MÜSSALLAT OLURSA,EY VAH ALLAH KORUSUN!

15/Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek,deccali yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek.

TEK GÖZLÜ DECCAL!

İşaretler tek tek beliriyor!

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)

16/Tahkiki imana ermiş olanlar "Bu herif her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü SAV bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı.Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz;bu deccal de Allah'ın cc. düşmanıdır." diyecekler.

(Kaynak: Mervezi, el-Fiten, 2/538.)

DECCAL'İN ÂLAMETLERİ

17 Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak.*

(Kaynak: el-Müstedrek, 4/507)

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! 

18/Müminler Deccal'den büyük zarar görecekler.
 

BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ   DECCALLER!

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! 

 

19/Deccal kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak.

(Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077.)

20/Deccal'e en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak

 ALLAH'İN KULLARINI İMTİHANİ

YA HUD  ÇALIŞANLARI SEVER

("Ver yeyim yan yatayım/bekle canin çıkmasın!",ninemin lâtifeli sözü.

21/Deccalin askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve acemler de olacak.*
DECCAL'İN İŞARETLERİ! 

22/Deccalin ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak.*

(Kaynak: el-Müstedrek, 4/542; Müslim, hadis no: 2943;)

DECCAL'İN MADeccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! (Deccal kimdir ve ne yapacak)RİFETLERİ

23-/Deccale tabi olacak olan müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar.
BEY NAMAZ  MÜSLÜMANLAR!
 

 İÇİMİZDEKİ CECCALLAR!..

24/İslâm ümmetinden deccale tabi olanlar Kur'an'ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak.
(Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790; Müstedrek

 

25/Deccalin askerlerinin bir bölümü İslâm ümmetinden olacak.

(Kaynak: Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825)

DECCAL'İN YER YÜZÜNDEKİ ETKİSİ ve FAALİYETLERİ...

26/Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek.

(Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38661; Müslim,hadis no: 2940.)

SAHTEKÂR HASAN,SADRİ,KEMAL,BAYRAM,MEHMETLERİN İMTİHANİ

YANİ BAŞIMIZDAKİ DECCALLAR!

BİNALAR VE  ZİNALAR ÇOĞALACAK

Deccal'in alametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! 

YA İSLÂMLA YÜKSELİR, YA İNKARDA ÇÜRÜRSÜN (...)

Deccal'in âlametleri kan donduruyor! İşaretler tek tek beliriyor! 

HİLEKÂR DECCAL'DA ALLAH'İN KULLARINA BİR İMTİHANİDİR.,

TİPKİ ŞEYTANLARI MUSSALT ETTİĞİ GİBİ.

"DURUN KALABALIKLAR BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK,BİR YOLUN KAVŞAĞINDA HAYKIRSAM,KOLLARIMI AÇARAK..!",

ŞAİR'İN DEDİĞİ İHTAR...

İNSANİN İNSANA ZULMÜ DEVAM EDECEK.

Derleyen;YeniyurtHaber/08.01.2023

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın