SAKA DEVLETİ

SAKA DEVLETİ

İlk kayıtlar Asurlu fatih Shalmaneser III'ün "Amadai"de Zagros'a karşı olan savaşlarla bağlantılı olarak met edilip övüldüğüne ...

MEDLER ve  SAKALARAtatürk ilk onları inceletmişti! Anadolu'nun gizlenen eski Türk halkı: İskitler!

SAKA DEVLETİ

M.Kemal Atatürk de,tarihi akışı inceletmişti.

 Anadolu'nun gizlenen eski Türk halkı;Sakalar!

Tarihte Sakalar olarak da bilinen İskitler'in M.Ö. 10. yüzyılda Tanrı Dağları'nda başlayan tarihîl serüveni, 8. yüzyılda Doğu Avrupa ile Orta Asya arasında bulunan bölgeye yerleşmeleriyle devam etmiştir. Avrasya steplerinde yedi yüz yıl hüküm süren İskitlerin hakimiyeti M.Ö. 3. yüzyılda Kırım'da sona ermiştir.

BU SATIRLARI DERLEYEN DE,SAKAOĞLULARI TORUNLARIN DAN BİRİSİYDİ.

Medler ve de çağın diger kavim,halkları Medler ,Türkçe Medler,Azerice; Midiya, Farsça: مادها - Mādḥā) günümüz deki İran'ın Kuzeybatı ve günümüzdeki Azerbaycan'ın Güney ve Güney doğu kesimlerinde yaşamış halk.

Medler, günümüzdeki İran Azerbaycan'ı bölgelerine yerleşmiş olup bu bölgelerdeki halkların öncüllerindendir.(Gerk-Yunanlar bu halkın yaşadı ğı bölge ye Medya (Yunanca: Μηδία) adını vermişler. Medler ilk kez Asur kralı III. Salmaneser'in dönemindeki (M.Ö. 858-824) yazılarda "Mada" adı ile kaydedilmişler.

Yeni Babillilerle birleşerek Asur Krallığı'nı yıkan Medler, MÖ 6. yüzyılda Anadolu'dan Afganistan'a kadar büyük bir arazide imparatorluk kurmuşlardır.

MÖ 550 yılında, Med-kökenli Büyük Kiros'un büyükbabası Med kralı Astiages'i yenmesi sonucunda,Medya Ahameniş İmparatorluğu'na birleştirilmiştir. MÖ 330 yılında Ahamenişleri yenerek Medya'yı zapteden Büyük İskender, bölgeyi Makedonyalı komutan Peyton'un yönettiği Güney ve eski Ahameniş komutanı Atropat'ın yönettiği Kuzey kesimlere bölmüştür. İskender'in ölümünden sonra, Güney Medya Selevkos İmparatorluğu'na birleştirilirken, Atropat Kuzey Medya'da bağımsız Atropatena devletinin temelini koymuştur. Medler İran'ın bir imparatorluk ve bir millet olarak kurulmasına, ve altın çağına büyük erush döneminde ulaşan, ilk birleşik Pers / Med İmparatorluğu'nun oluşmasına önayak olmuşlardır.

Bu durum (Aryani kültürel ve milli birlik) Pers İmparatoru Achaemenid'in büyükbabası Med Şâhı Astyages'i öldürerek Pers İmparatorluğu'nu kurmasına dek devam etmiştir. Bu aktarmalara kadar,bütün İranlılar Mede veya Mada (Med) olarak adlan dırılmıştır.

ASTİYAG ve KİROS

MEHMED ALİ ve MECİD KARDEŞLER,KIRIM,AKMESCİD'DE YATMAKTADIRLAR

(Kırım,Akmecid'de yadan,Sakaoğluları'ndan Mehmed Ali Paşa.Aynı zamanda,Osmanlı Devletini'nı Kırım Temsilcisiydı.Soldaki Mehmet Ali,sağdaki de Mecid)

Med kralı Astiyag,"ın yeğeni Kiros"un saray darbesiyle, siyasal otorite ilk defa Güneybatı İran'da yoğunlaşan Pers aristokrasisinin eline geçer ve kısa bir süre sonra MÖ 550'li yıllarda güçlü ve merkezi bir Pers imparatorluğunun kuruluşuyla Medler yıkılır.

Medler, isimlerini Medya'dan almış olan, günümüz İran'ında hüküm sürmüş bir halktır.

Tarihçiler tarafından,Toros-Zagros dağ sistemi içinde ve Dicle'nin doğusunda yaşadıkları için,verimli ve üretken bir medeniyetin toplumu olarak adlandırılmışlardır. Urartulardan sonra,(Urarturlar medeniyetine Armanoit/Ermeniler çökmüştü) bu sefer daha doğuda bulunan ve Mezopotamya medeniyetinin önemli kabilelerinden olan Gutilerin bir devamı gibi Babillerle ittifak halinde hareket eden Aryen kökenli Med aşiretler federasyonu,MÖ 625'lerde Asur İmparatorluğu'nu yıkar. Babil bir kez daha ve son olarak üstünlük kazanır. Medlerin federasyonu, yükselen Aryen-Pers kökenli Akhamenit hanedanlığıiçin bir geçiş rolünü oynar. Med kralı Astiyag'ın yeğeni Kiros'un saray darbesiyle, siyasal otorite ilk defa Güneybatı İran'da yoğunla şan Pers aristokrasisinin eline geçer ve kısa bir süre sonra M.Ö. 550'li yıllarda güçlü ve merkezi bir Pers imparatorluğu'nun kuruluşuyla Medler yıkılır.

(BUGÜNKİ YAŞAYAN SAKALARIN TORUNLARINDAN BİR KAÇI.)

             MEDLER ve PERSLER

Kadim zamanlarda Medler,diğer İranlılar'la kısmen karışmıştırlar (özellikle Persler'le). Bunun sonucu İran halkları (Farslar,Gilaki,Beluciler,Kürtler,Mazandaran lar,Peştunlar, Tatiler, Osetler, v.b.) oluşumunu tamamlamışlardır.

Med dili, Avesta ve eski Farsça(acem) ile tabii olarak etkilenmıştır.

Bazı araştırmalarda Persler ve Medlerin birbiri ile iletişim kurabildikleri gözlemlenmiştir.

KARADENİZLİ TARİHÇİ HEROT'UN KAYITLARINA GÖRE...

METLER  VE  KIRIM ADASI...

Herodot'un Altı Med Kabilesi Herodot, MÖ 101, altı Med aşiretinin ismini listeler: Böylelikle Deioces Medleri tek bir millet çatısı altında topladı, ve tek başına onlarda hüküm sürdü. Şimdi bunlar şu aşiretlere dayanmaktaydı; Busaeler, Paretaseniler, Struşatlar, Arizantiler, Budiiler, ve Magiler. Herodot aynı zamanda "Medlerin Perslele kesinlikle aynı aletlere; ve Medlerle Perslerin olağan giyimlerinin gerçekten farksız." olduğunun altını çizmiştir (7.62). "Bu Medler eski zamanlarda herkes tarafından Aryanlar olarak anılmış; fakat Laz-Kolhisliler,Atina'dan buraya geldiklerinde,isimlerini Media olarak değiştirdiler. Haddi zatında bu onların kendilerine verdikleri isimdi." Medler,Herodot'un Tarihi(7.7).

Medea Yunan Mitolojisi'nde Laz-Kolhis kralı Jason'un karısı ve Argonatlar'ın büyücüsüdür. Medler'e ilk tarihî akışı; Medlerin tarihi ve kökeni çok belirsizdir, hemen hemen hiçbir çağdaş bilgiye, nede Medya'nın kendisine ait bir yazıt veya anıta sahip değiliz. Herhangi bir tarihsel değeri bulunmayan, Ctesias'ın anlattığı bir hikâye dışında (dokuz kralın isminin bulunduğu, MÖ 880'lerde Diod'da korunan Nineveh'in yok edilmesi gerektiğini söyleyen Arbaces ile başlayan bir liste. ii. 32 sqq. ve sonraki pek çok yazar tarafından kopyalandı; isimlerin bazılarının yerel geleneklerden türetildiği düşünülmekte). Josephus Medler ile ilişkilidir. (Tev. Madai) Japheth'in oğlu Madai Tevrat'ta bulunan bir kişiliktir. "Şimdi Grekler tarafından Media olarak anılan, Madeanlar dan gelen Madai'den Japhet'in oğulları olan Javan ve Madai" Yahudiler'in Antik Tarihi, I:6. Strabo,Ptolomeus,Herodot,Polybius ve Pliny gibi öteki tarihçilere göre, Mantiane, Martiane, Matiane, Matiene gibi isimler Medya'nın Kuzey kısımlarını adlandırmak için kullanılmıştır. İranlı elementlerin diğer kabileleri yöneten İranlı isimleri taşıyan prenslerin vesilesi ile nasıl yavaş yavaş nasıl egemen hale geldiğini rahatlıkla görebiliriz.  ( SAKAOĞLU TORUNLARI,İSMAİL ve ÇOCUKLARI.ALT RESİM DE DE EMİNE-ALİDEN OLMA,OSNAN NURI ÇABUK )

HAZAR DENİZİ HAVZASIN DA,DOĞU SAKA DEVLETİ'NİN MERKEZİ SAYILIRDI.

Fakat,Gelae,Tapuri,Cadusii,Amardi, Utii ve kuzey Medya ve Hazar kıyıların daki diğer aşiretler İranlıların egemenliği altında değildi.

Polybius (V. 44, 9), Strabo (xi. 507, 508, 514), ve Pliny (vi. 46), Anariaci'yi bu aşiretler arasında saymışlardır; fakat, "Aryan-(Yahudi)olamayan" anlamına gelen onların ismi, büyük ihtimalle birçok ufak yerli aşireti ifade etmek için kullanılıyordu. Medler, Mada' halkı, (Grek formunda Μῆδοι, İyonik Μᾶδοι), ilk olarak MÖ 836'da görülür.)

KAYITLARDA DEĞİŞİKLİKLER DE VARDIR.

MEDLER ve İSTİK-SAKALR DA ÇAĞIN KAVİMLERİ

İlk kayıtlar Asurlu fatih Shalmaneser III'ün "Amadai"de Zagros'a karşı olan savaşlarla bağlantılı olarak met edilip övüldüğüne rastlanmaktadır. Onun halefleri Medler'e karşi pek çok seferlerde bulunmuştur (Madai).

Bu erken dönemde, Medler başka bir bozkır aşireti ile birlikte anılmıştır. Baskın bir grup olan İskitler'le.(Saken,Saka da denilmekte dir.) Bunlar yerel idareciler altında birçok farklı kasaba ve bölgeye ayrışmıştı; Asurlar'ın yazıtlarındaki isimlerde, Zer düşt'ün Zerdüştilik dinine inandıkları gözlemlenmektedir. MÖ 800 yılındaki bir Assur askeri raporunda 28 Med şefinin ismi listelenmiştir, fakat bunlardan yalnızca birisi İranlı olarak tanımlanmıştır. MÖ 700 yılındaki bir başka rapor 26 isim listeler; bunlardan, 5'i İranlı olarak gözükmektedir, diğerleri değildir. (...)

* TARİHÎN AKIŞI;

Kaynakça; 1. Javid J. Huseynov. Azerbaijani National Identity; Historical and Contemporary Context. Columbia University, the 15th Annual Conventi on of the Association for Study of Nationalities. 15 Nisan 2010. Erişim tarihi; 7 Haziran 2011 (İngilizce) 2.  "Media" (İngilizce). Encyclopedia Britannica Online. 2009. Erişim tarihi: 2009-08-27. 3. Herodotus, The Histories. 7.62.1. "The Medes in the army were equipped like the Persians; indeed, that fashion of armor is Median,not Persian. Their commander was Tigranes, an Achaemenid. The Medes were formerly called by everyone Arians,but when the Colchian woman Medea came from Athens to the Arians they changed their name, like the Persians. This is the Medes' own account of themselves"

* * *

(Soylar,dil- lisan ve asimlasyon" adı altında kabarık baskıya hazır bir eserimiz de vardır,hatırlatırız.)

Araştırma;Sakaoğlu Mehmet Ali.*[email protected]

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın