Cem Sultan

Cem Sultan

Fatih Sultan Mehmet'in yanıda çizilen resimle gündem olan Cem Sultan

  Bir tablo tartışmasıyla gündem olan,Cem Sultan

10 yaşındayken Kastamonu Sancak Beyliği görevi ile saraydan ayrıldı. Yanında bulunan iki lalası (Süleyman Çelebi ve Nasuh Çelebi) ve bu şehrin kültürel ve eğitimCem Sultan ve dönemi kaynakları dolayısıyla bu görevde de eğitimine devam etti.

  • 22 Aralık 1459 tarihinde Edirne Sarayı'nda doğdu.
  • Annesi, Çiçek Hatun'dur.
  • Dört yaşına geldiğinde çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Bu eğitim 10 yaşına kadar sarayda devam etti.
  • Rumca dâhil,bir çok lisan,dil  öğrendi.

10 yaşındayken Kastamonu Sancak Beyliği görevi ile saraydan ayrıldı.

Yanında bulunan iki lalası (Süleyman Çelebi ve Nasuh Çelebi) ve bu şehrin kültürel ve eğitim kaynakları dolayısıyla bu görevde de eğitimine devam etti. Bunun yanında sancak beyliği olarak siyaset ve kamu idaresi konularında pratik bilgiler, tecrübeler ve yetenekler kazandı. Şehzade Cem için 1472'de İstanbul'da sünnet töreni yapıldı.

DOĞU SEFERİNE ÇİKAR DA...

1473'te Fatih Sultan Mehmed,Uzun Hasan'ın üzerine doğu seferine gitti. Büyük şehzadeleri olan Şehzade Mustafa ve Sehzade Bayezid'i yanında götürdü. Cem'i lalaları ile geride Edirne Sarayı'nda kaymakam olarak bıraktı. O zamanlara sarayda iç oğlanı olan ve sonradan vatanı İtalya'ya dönerek hatıratını yazan Vicenza'li Angiolello bu dönem olaylarını hatıralarına geçirmiştir.

Bu hatıralarına göre Anadolu'ya geçen Fatih Sultan Mehmed'den Edirne'ye 40 gün kadar hiç haber gelmemişti.

Bunu Sultan'ın başına gelen bir felaket olarak yorumlayan Şehzade'nin iki lalası onu sultan olarak ilan ederek saray halkının ona biat etmesini sağladılar.

Fakat, Fatih Sultan Mehmed bu seferde galip olarak geri dönüp bu olayı öğrenince çok sinirlendi. Şehzade'nin lalalarını (Süleyman ve Nasuh Çelebileri) idam ettirdi.

Fatih Sultan Mehmed'in, bu olayı ciddi olan bir saray komplosu olarak görmesi mümkündü. Fakat belki de kendi gençliğinde babası II. Murad'ın kendine Sultanlığı devrinden sonraki bir Melami Şeyhine inanarak yaptığı hareketleri hatırlayarak, sonraki kararlarından bir toy, genç şehzadenin kandırılarak da bir yakışıksız hareket olarak gördüğü düşünülmesi çok olasıdır. Çünkü ertesi yıl, Konya'da Valiyken ölen Şehzade Mustafa'nın yerine Şehzade Cem'i Konya vali olarak atamıştı.

ŞEHZADELER ARASI İŞTİŞARE,DİALOG...

3 Mayıs 1481'de Fatih Sultan Mehmed'in ölümü üzerine,yeni padişahı belirlemek için Amasya'da bulunan en büyük şehzade Şehzade Bayezid'e ve Konya'da bulunan en küçük şehzade Şehzade Cem'e haberciler gönderilmişti.

 Veziriazam Karamanlı Mehmet Paşa, Şehzade Cem taraftarıydı ve bu yüzden sultanın vefatını bir süreliğine gizlemeye çalışmışsa da bunu başaramamıştı.

YENİÇERİLERDE AYAKTA. DAHA SONRAKI YILLARDA,BU OCAĞI,PADİŞAH,II.MAHMUD KAPATIR.

(II.Mahmud,Üsküdarda yatmaktadır.)

Duruma kızan Yeniçeriler, ayaklanıp sadrazam Karamanlı Mehmed Paşa'yı öldürdüler ve Şehzade Bayezid'in, İstanbul'da bulunan oğlu Korkut'u saltanat naibi ilan ederek onu tahta çıkardılar. Ancak Cem Sultan'a gönderilen haberci, yolda Şehzade Bayezid'in kayınbabası ve Anadolu Beylerbeyi olan Sinan Paşa tarafından yakalandı ve öldürülmesi neticesinde Cem Sultan haberi aldığında iş işten geçmiş, en büyük destekçisi sadrazam Karamanlı Mehmed Paşa da yeniçerilerin isyanıyla öldürülmüştü.

(Rakip,mualiflere,tuzak kurularak öldürme,pusu taktiği. Daha sonrada,bu taktık,İttatçilre vede TC.kuranlara intikal etmişti!..)

Cem Sultan, babasının vefatını dört gün sonra öğrenebildi. Şehzade Bayezid, İstanbul'a varır varmaz devlet idaresini eline aldı.

BÜYÜK MÜCADELE BAŞLAMIŞTIR.

Cem Sultan, babasının meşhur Kanunnâme'sine koydurttuğu "Her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola karındaşlarını nizam-ı âlem için katletmek münasiptir. Ekser ulemâ dahi bunu tecviz etmişlerdir..." hükmü gereği öldürüleceğinden emin olduğundan, Konya civarında topladığı bir miktar askerle Bursa'ya doğru ilerledi.

SARAY İŞLERİNE,ANNELER vede  HATUNLAR DA  KARIŞINCA...

KARDEŞ KAVGASI,TÂ SAKA DEVLETİN'DEN BAŞLAR. SASANİLER,YAKUT(SAKALAR) DOĞU-BATI ROMA İMPRATORLUĞU...

Cem Sultan 4000 kadar askeriyle birlikte 27 Mayıs 1481'de İnegöl önlerine geldi. Sultan II. Bayezid, Ayas Paşa idaresindeki bir orduyu Cem Sultan'ın üzerine gönderdi. 28 Mayıs'ta yapılan muharebeyi kazanan Cem Sultan,Bursa'da padişahlığını ilan etti. Kendi adına hutbe okutarak para bastırdı ve çeşitli fermanlar yayımladı. Bu saltanatı ancak yirmi gün sürdü. Sultan II. Bayezid'e gönderdiği arabulucularla, özellikle büyük halası Selçuk Sultan ile kendisinin Anadolu'da, Sultan Bayezid'in de Rumeli'de padişah olmasını ve Osmanlı topraklarını eşit olarak paylaşmayı teklif etti, kan dökülmemesini talep etmiş, Bayezid buna "Hükümdarlar arasında akrabalık yoktur." şeklindeki Arap atasözüyle karşılık vermişti.

Bundan sonra taraflar daha üstün ve avantajlı duruma sahip olabilmek için gayret gösterdi ve Sultan II. Bayezid, ordusuyla birlikte Cem Sultan'ın üzerine yürüdü.

Yenişehir Ovası'nda 20 Haziran 1481 tarihinde yapılan savaşı kaybeden Cem Sultan, Konya'ya geldi. Ancak,Gedik Ahmet Paşa komutasındaki kuvvetlerin takibi sürünce, Cem Sultan yanına ailesini de alarak Osmanlı topraklarını terk ederek Ramazanoğulları toprakları olan Adana'dan, Memlûk Sultanlığı toprakları olan (SURİYE)Halep'e geçip, Kahire'ye gitti. Memlüklü Sultanı, Kayıtbay onu törenle karşıladı.

Fakat, Kayıtbay, Cem Sultan'in aradığı askeri desteği vermedi. Cem Sultan oradan da Hac mevsiminde Hicaz'a gitti.

Cem Sultan, hacca giden ilk Osmanoğlu'dur.

RODOS ŞÖVALYELERİ İLE İTFAK ARAYIŞI. SURİYE,MISIR,HİCAZ...

Rumeli'ye geçmek için de Rodos şövalyelerinin gemilerini kullanacaktı. Bu sırada Rodos şövalyelerinden Pierre d'Aubusson onu Rodos'a davet etti.

(BUGÜNKÜ RODOS ADASINDA,"TÜRK İZLERİ" YOK EDİLMEKTEDİR,SELANİK' TE OLDUĞU GİBİ!.)

Rodos'a gelindiğinde (30 Temmuz 1482) Saint Jean şövalyelerinin reisi oaln, d'Aubusson ile varılan anlaşmaya göre şövalyeler Cem Sultan'a yardım edecekler, karşılığında Rodos'tan alınan adalar geri verilecek,daimi bir sulh olacak ve masraflarına karşılık 150 bin altın alacaklardı.

(Şu yer altı dünyası,Tapınak Şovalyeleri(Ritter) var ya...

TÜRKLER'İN, AVRUPA KIT'ASINDAN ÇİKARİLMASİ GÜNDEME GETİRİR

D'Aubusson, bu anlaşmayı yaparken Avrupa kralları ve Papa'ya da mektuplar göndererek Cem'in Rodos'ta olduğunu,durumdan istifade ile "bir haçlı ordusu meydana getirilmesini ve Türklerin Avrupa'dan çıkarıl masını" teklif etmekteydi.

ŞOVALYELER HARAÇ İSTİYOR!  HEMDE,ALTIN

Bu kıymetli rehinenin muhafaza edilmesi için de Fransa'nın uygun olduğunu müzakere etmekteydiler.

Sultan Bayezid ise,şövalyelere her yıl 45 bin düka altını vermek üzere bir anlaşma yaptı.

Cem Sultan'ın Fransa'ya gönderilme kararı alınmasına rağmen hâlâ o, Rumeli'ye geçme planları yapmaktaydı. Rodos'tan Sicilya'ya oradan Nice Limanı'na gelindi ve bir süre kalındı.

Cem Sultan'ın Fransa'dan başka bir ülkenin eline geçmesini Osmanlı Devleti açısından sakıncalı gören Sultan II. Bayezid, Fransa'ya bir elçi göndererek Cem Sultan'ın Fransa'da tutulmasını istedi.

CEM, İTALYAN PAPA'YA TESLİM EDİLİR. 

Dük ile dostluğu şövalyeleri rahatsız ettiğinden önce Lyon daha sonra da Pouêt adlı kaleye getirildi.

Burada,Sultan Bayezid'in elçisi Cem Sultan'la görüşmek istedi ise de, bu mümkün olmadı. Yeniden yapılan bir anlaşma ile Cem Sultan'ın Papa VIII. Innocentius'a teslim edilmesine karar verilince şehzade yeniden yollara düştü.

Böylelikle Cem Sultan'ın Fransa macerası 6,5 yıl sürmüş oldu. Marsilya yolu ile Toulon'a oradan da 14 Mart 1489 günü Roma'ya gelerek Papa ile görüştü. Cem Sultan'ı kullanmak isteyenlerden birisi de Papa VIII. Innocentius idi.

ÇOCULARA,YETİMLERE YARDIM ETTİĞİNİ GÖREN PAPA,HRİDTİYAN OLMASINI TEKLİF EDER.CEM'DE,"BU ŞEKLİNDE DAVRANMAMIZ,BİZİM DİNİMİZ VE İRFANIMIZDA VARDIR" DER.)

Papa, Cem Sultan'ı bahane ederek Osmanlılara karşı bir haçlı seferi düzenlenmesini istiyordu. Ancak,bunda başarılı olamayınca Cem Sultan'a Hıristiyan olma teklifinde bulundu,Cem Sultan bunu kesinlikle kabul etmedi. 

(Hristiyan olursan,Kırımın Sultanı yaparız,teklifi edilmişti.)

Cem Sultan'ın tek arzusu Mısır'da bıraktığı annesi ve çocuklarına kavuşmaktı. Ancak Papa'nın başka plânları vardı. Çeşitli tekliflerde bulundular.

Cem Sultan bunları "din-i mübin-i İslâma ihanet edemeyeceği ve dinini cihan saltanatına değişmeyeceği" cevabıyla geri çevirdi.

VAKA,HADİSE  OLRAK ORTAYA ÇIKARLAR.

Cem Sultan vaka,hadisesi, Osmanlı tarihinde "Yıldırım Bayezid'in, Timur'un elinde esir düşüp, demir kafese hapsedilmesinden sonra ikinci büyük hadisedir.

Rumeli'den tekrar Osmanlı topraklarına gelmek isteyen Cem Sultan, 14 yıl esir hayatı yaşadı.

CEM, RUŞFET,FİDYE İLE SERBEST KALIR.

OSMALI SULTAN,PADİŞAHLARI KENDİ ARALARINDA KAVGALI OLUNCA,BATI BUNU KULLANDI.

En son Papa'nın elinden Fransız Kralı tarafından kurtarılmış, ancak büyük bir ihtimalle zehirlendiği için bir hafta içinde yolda vefat etmiştir.

(Bu tablo yüzünden,gündem olan Cem Sultan.)

Cem Sultan'ın bakım masrafları için Papa, Sultan II. Bayezid'den yılda 40.000 altından fazla para kopartmayı başarmış, Cem Sultan'ı serbest bırakma tehditleriyle de Osmanlı fetihlerini durdurmuştu. Bu olay ileride Şehzade katli için de önemli bir mesnet teşkil etmiştir.

Cem Sultan, 25 Şubat 1495'te vefat etti. II. Bayezid, kardeşi Cem Sultan'ın naaşı için para vermeyi reddetti. Bunun üzerine Cem Sultan'ın naaşı uzun süre alıkonmuştur. 1499 senesinde II. Bayezid ilginç bir şekilde Cem Sultan'ın naaşı için Napoli'ye savaş ilan etti.

Bunun üzerine Napoli Cem Sultan'ın naaşını bir gemiye yükleyerek Osmanlı'ya teslim etti.

Şehzade Cem'in naaşı Bursa'da büyükbabası Sultan II. Murad'ın yaptırdığı caminin bahçesine kardeşi Şehzade Mustafa'nın yanına gömüldü.

Annesi ve çocuklarının ne oldukları da acıklıdır. Cem Sultan'in annesi Çicek Hatun,oğlu Mısır'dayken onunla mektuplaştığı belgelenmiştir. Çicek Hatun, Mısır'da 1495'te vebadan vefaat etmişti.

 Cem Sultan'in oğullarından olan Oğuz ,daha üç yaşındayken babası Fransa'ya götürüldüğü zaman 1482'de amcası II. Bayezid tarafından boğdurulması emredildiyse de zehirlenerek öldürüldü.

Sultan Cem'in diğer oğlu Murad, Rodos'ta kalmış ve bağnaz muhitte vaftiz edilip Hristiyan olmuştu.

Murad,kendi oğlu ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos kuşatma sında şövalyelerin yanında bulunmuştu.

Rodos, adası,Osmanlı kuvvetleri tarafından ele geçirildikten sonra herkesin kaleyi serbestçe terk ettiği halde, Cem'in oğlu Murad ve torunu yakalandı ve fetihten sonra I. Süleyman'ın emriyle boğularak öldürülmüştü.

(MURAD,HRİSTİYAN OLDUĞU İÇİNMİ KALT EDİLMİŞTİ?.. BİLMİYORUZ)

MAALESEF,OSMALI DA "BOĞDURMA" CİNAYETLERİ DE,BUGÜNKÜ ŞARTLARDA İLGİNÇ KARŞILANIR,TEPKİ İLE KARŞILANIR.

İstanbul Büyük Şehir tarafından,Fatih'in taplosu satın alınarak,Türkiye,İstanbula getirilişi ile Cem Sultan,yeniden gündem olmuştu.

Bu açıdan,bu tarihî yazıyı derledik. Mehmet Ali ,Münih,28.06.2020

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın