Batı Trakya

Batı Trakya

...ilk olarak Osmanlılardan önce,Aydınoğlu Umur Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tarihin akışında,Batı Trakya

M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren bu bölge sırasıyla Pers,Yunan(Grece) ve Makedonya uygar,medeniyetin hakimiyeti altında yaşamış, bundan sonra M.Ö. 335 yılına kadar Trakya Krallığı hüküm sürmüştü.

Tarihin geçiş sürecinde 'Trakya'

 

OSMANLI DEVLETİ'NİN DAGİLMASINDAN SONRA,"BATİ TRAKYA BAĞIMSIZ DEVLETİ" İLAN EDİLMİŞTİ.

DAHA SONRA,ŞER İTFAK BUNU KABUL ETMEMİŞTİ.

Batı Trakya, M.Ö.2000 yıllarından beri üzerinde yaşanılan bir bölgedir. Bölgenin en eski halkı, Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Trak'lardır. M.Ö. VII. yüzyıldan itibaren bu bölge sırasıyla Pers, Yunan ve Makedonya uygarlıklarının egemenliğinde yaşamış, bundan sonra M.Ö. 335 yılına kadar Trakya Krallığı hüküm sürmüştür. Daha sonra Batı Trakya, Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliği altında yaşamıştır. Osmanlı Devleti bölgeyi 1354 yılında fethetmiş ve burada 559 yıl hüküm sürmüştür. Ancak bölgede Türk varlığının, Balkanlara M.Ö. II. yüzyılda ulaşan İskit Türklerinin ve Orta Asya'dan batıya göç eden kavimlerin gelişiyle başladığı bilinmektedir.

HUN (UNGARN)TÜRKLERİ

Hun Türkleri M.S. IV. yüzyılda, Avar Türkleri/Hazar/ V. yüzyılda, Peçenekler IX. yüzyılda ve Kuman Türkleri XI. yüzyılda buraya yerleşmişlerdir.

Batı Trakya'daki bu Türk kavimleri Osmanlıların Balkanları fethi sırasında faydalı olmuşlardır. Hatta Balkanlarda konuşulan Slav dilinde "yardımcı" anlamına gelen "Pomaga" veya "Pomagadiç" kelimelerinden gelişen Pomak ismi, Balkanların fethi sırasında Osmanlı Türkleri tarafından Kuman Türklerine verilen isimdir.

RUMELİYE,İNTİKAL SÜRECİ* CEMALETTİN RUMÎ

Türklerin güneyden Rumeli'ye geçişleri, ilk olarak Osmanlılardan önce,Aydınoğlu Umur Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bizans İmparatorluğu tacı için, III. Andranikos'un ölümü üzerine başlayan çekişmeden büyük demostik (İmparatordan sonra gelen kara orduları komutanı) Kantakuzen'e yardım etmek üzere donanmasıyle Rumeli'ye geçti.

Umur Bey,1344 yılına kadar Kantakuzen'e yardım etti. Ancak, bu tarihten sonra Kantakuzen,Umur Bey'in de tavsiye sine uyarak Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'ye kendisine yardım etmesi için başvurdu.

Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, kumandasındaki 20.000 kişilik Türk kuvvetini Rumeli'ye geçirdi. Bu kuvvetler Edirne'nin geri alınması için Kantakuzen'e yardım etmişler, geri dönüşlerinde Çimpe (Çimpi) Kalesi'ne bir miktar kuvvet bırakmışlardı.

GELİBOLU/ÇANAKKALE/DARDANEL

Daha sonra Gelibolu şehir ve limanını alarak Rumeli'de yerleşmek için bir köprübaşı elde etmiş oldular.

Osmanlı Türklerinin Gelibolu'ya yerleşmeleri, Avrupalıların dikkatlerini çekti ise de ,Balkanların durumunun karışık olması Türklerin işini kolaylaştırdı.

Malkara,Tekirdağ ve Bolayır alındıktan sonra, Avrupa devletleri ve Bizans tarafından yapılacak bir müdahale ihtimali de göz önüne alınarak Anadolu'dan bu bölgeye Türk ve Arap göçmenleri geçirilmiş, Gelibolu ve Marmara sahillerine yerleştirilmişlerdi

BÖLGE, KANÛNΠDÖNEMİ

Kanûnî Sultan Süleyman devrinde zirveye ulaşan Osmanlı Devleti, 16. asır sonlarında gerilemeye başlamış ve 17. y.y.'da "Köprülülerin" idâresinde son kalkınma hamlesini yaptıktan sonra, 1682 yılında başlayan harpte Avusturya ve müttefiklerine yenilerek, Karlofça barış antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı (24 Recep 110 H. / 26 Ocak 1699 M.). Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası sayılan bu antlaşmayla, Avusturya/Österreich/, Venedik,Lehistan ve Rusya'ya ilk defa olarak büyük bir toprak parçası terkedilmiş; böylece Osmanlı askerî gücün düşman karşısında zayıfladığı ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devletinin zayıflamasından istifade etmek isteyen Rusya, Çar I. Petro'(deliPetro)dan itibaren sıcak denizlere inmek amacıyla Balkanlarda askeri harekâta başlamıştır.

RUSLARIN TÂ O ZAMANDAN BERİ  AKDENİZ'E İNME SEVDASI VARDI.

BU KİSMEN,ÇAR  KATARİNA ZAMANINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ.

( Burda,Katarina,Baltaci Mehmed Paşayı unutmamaklazım.)

BALKAN ÇOĞRAFYASINDA...

Osmanlı Devletinin zayıflamasından yararlanan Rusya, Çar 1. Petro devrinden itibaren Balkanlarda askerî harekata başlamış, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Osmanlı Devletindeki Ortodoksların himayesini ele alarak Karadeniz'den Ege'ye kadar olan bölgelerde etkisini arttırmıştı.

OSMANLIYI PAEÇALAMAK İÇİN CEŞİTLI DERNEKLER KURULMUŞTU.

OSMANLI'NIN ÇEKİLDİĞİ YERLERDE BUGÜN DAHI İSTİKRAR;HUZUR YOKTU.

Bu tarihten itibaren 18. yüzyıl sonuna kadar meydana gelen gelişmeler,Rusya'nın Osmanlı Devleti karşısındaki tehdit ve baskısının daha da artmasına sebep olmuştur. 1789 Fransız İhtilali ile güçlenen milliyetçilik fikirlerinin Osmanlı Devletinde yayılmasıyla çıkan Sırp (1804-1817) ve Yunan (1815-1830) isyanları,1814'te Etniki Eterya Derneğinin kurulmasıyla başlayan Yunan bağımsızlık hareketi, Osmanlı'nın, bölge siyaseti içindeki zayıflama sürecini hızlandırmıştı.

İşte size,kisa olarak "tarihten bir yaprak"

Yazar Hakkında
0 Yorum
Yorum Yapın